Bel ons: 0318-456295

Medezeggenschapsraad

Algemene informatie, agenda en notulen van vergaderingen

 Medezeggenschapsraad

Vanaf 1 augustus 2009 functioneert op onze school een Medezeggenschapsraad. De MR denkt met het bestuur mee over schoolzaken, adviseert over haar voorstellen en besluiten en draagt medeverantwoordelijkheid voor het welzijn van de leerlingen en de leerkrachten. Veel beslissingen die door het bestuur en door de schoolleiding worden genomen, zijn van belang voor het personeel en de leerlingen van onze school.

In de MR hebben zitting namens de ouders:

 • dhr. G.J. van den Brink (Margrietlaan) (voorzitter)
 • Dhr. G. Kampert

En namens de leerkrachten:

 • Mevr. M. Versteeg (secretaris)
 • Mevr. M. Fraanje (2e voorzitter).

De vergaderingen zijn openbaar voor de ouders en leerkrachten van de school. In sommige gevallen kan volgens het reglement van openbaarheid worden afgezien. De agenda wordt een week voor de vergadering  op de website geplaatst en is ook op te vragen bij de secretaris. 

Jaarverslag Medezeggenschapsraad

School met de Bijbel “De Zaaier”

2019-2020

Inleiding

Voor u ligt weer het  jaarverslag van de Medezeggenschapsraad .

Op 17 September 2009 is de MR officieel van start gegaan in een bijeenkomst van het bestuur en hebben samen een vertrekpunt bepaald om samen zorg te dragen voor personeel en de leerlingen van De Zaaier. In het jaarverslag wordt kort ingegaan op de gedane zaken van de MR in het afgelopen schoolseizoen.

Plaats en Functie

De Zaaier is verplicht een MR te hebben op grond van de Wet Medezeggenschap Scholen.

De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en personeel die – formeel – overleg hebben  wat betreft het beleid van De Zaaier.

De MR denkt met het bestuur mee over schoolzaken, adviseert over haar voorstellen en besluiten en draagt medeverantwoordelijkheid voor het welzijn van de leerlingen en het personeel.

 

Samenstelling

 De MR van De Zaaier bestaat sinds juni 2020 uit 4 leden:

 2 vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en 2 vertegenwoordigers van het personeel (personeelsgeleding).

In 2020 is de samenstelling als volgt:

Oudergeleding:

Dhr. G.J.  van den Brink (voorzitter).

Dhr. G. Kampert

 

Personeelsgeleding:

Mevr. M. Fraanje (2e voorzitter)

Mevr. M. Versteeg (secretaris).

 

Bijeenkomsten

De MR heeft dit schoolseizoen 2 keer vergaderd. De volgende punten kwamen aan bod:

 • Bespreking begroting 2020-2024
 • Verkeersveiligheid Laarweg
 • Verkiezing nieuw lid oudergeleding i.v.m. vertrek dhr. J. van Ginkel
 • Beslissingen rondom heropening scholen na coronasluiting
 • Bespreking van formatie, schoolgids en vakantierooster 2020-2021
 • Bestuur verslag 2019

 Verder hebben we een gezamenlijk moment met het bestuur gehad in december 2019

 Mw. M. Fraanje is per december 2019 aangetreden als nieuw personeelslid van de MR. Daarmee is de vacature van Mw. J. Donker weer vervuld.

Dhr. J. van Ginkel is per juni gestopt met zijn MR werkzaamheden i.v.m. schoolverlating van zijn jongste kind. We namen reeds afscheid van hem. Dhr. G. Kampert heeft zijn plaats namens de oudergeleding ingenomen.

 

Vooruitblik

In het volgend schoolseizoen hoopt de MR zich weer bezig te houden met de lopende zaken om zo samen met bestuur en team de belangen te behartigen voor onze school.

 

   Schoolgids

   School met de Bijbel