0318-456295

Medezeggenschapsraad

Algemene informatie, agenda en notulen van vergaderingen

 Medezeggenschapsraad

Vanaf 1 augustus 2009 functioneert op onze school een Medezeggenschapsraad. De MR denkt met het bestuur mee over schoolzaken, adviseert over haar voorstellen en besluiten en draagt medeverantwoordelijkheid voor het welzijn van de leerlingen en de leerkrachten. Veel beslissingen die door het bestuur en door de schoolleiding worden genomen, zijn van belang voor het personeel en de leerlingen van onze school.

In de MR hebben zitting namens de ouders:

 • dhr. G.J. van den Brink (Margrietlaan) (voorzitter)
 • Dhr. G. Kampert

En namens de leerkrachten:

 • Mevr. M. Versteeg (secretaris)
 • Mevr. M. Fraanje (2e voorzitter).

De vergaderingen zijn openbaar voor de ouders en leerkrachten van de school. In sommige gevallen kan volgens het reglement van openbaarheid worden afgezien. De agenda wordt een week voor de vergadering  op de website geplaatst en is ook op te vragen bij de secretaris. 

Agenda MR-vergadering D.V. 10-12-2020 

 1. Opening (G. van den Brink)
 2. Notulen
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen MT/ MR
 5. Ontwikkelingen rondom corona
 6. Begroting 2021+meerjarenbegroting (E. Mosterd)
 7. ICT beleidsplan (beantwoording eventuele vragen) (E. Mosterd)
 8. Rondvraag in bijzijn van MT
 9. Goedkeuren en vaststellen jaarverslag MR
 10. Bespreking punt 5 en 6
 11. Rondvraag
 12. Sluiting (M. Versteeg)

 

   Schoolgids

   School met de Bijbel