Bel ons: 0318-456295

Medezeggenschapsraad

Algemene informatie, agenda en notulen van vergaderingen

 Medezeggenschapsraad

Vanaf 1 augustus 2009 functioneert op onze school een Medezeggenschapsraad. De MR denkt met het bestuur mee over schoolzaken, adviseert over haar voorstellen en besluiten en draagt medeverantwoordelijkheid voor het welzijn van de leerlingen en de leerkrachten. Veel beslissingen die door het bestuur en door de schoolleiding worden genomen, zijn van belang voor het personeel en de leerlingen van onze school.

In de MR hebben zitting namens de ouders:

  • dhr. G.J. van den Brink (Margrietlaan) (voorzitter)
  • Dhr. G. Kampert

En namens de leerkrachten:

  • Mevr. M. Versteeg (secretaris)
  • Mevr. M. Fraanje (2e voorzitter).

De vergaderingen zijn openbaar voor de ouders en leerkrachten van de school. In sommige gevallen kan volgens het reglement van openbaarheid worden afgezien. De agenda wordt een week voor de vergadering  op de website geplaatst en is ook op te vragen bij de secretaris. 

Kort verslag MR-vergadering 23-06-2020

Na een lange tijd hebben we als MR weer fysiek vergaderd. Dhr. G. Kampert heetten we welkom als nieuw MR-lid .We keken samen terug op de coronaperiode, met name de plannen en besluiten die genomen moesten worden. Ook de MR heeft daar een rol in gespeeld. Verder kwam het bestuursverslag 2019 op tafel. Andere agendapunten waren de formatie en de schoolgids van 2020-2021.  Tenslotte namen we afscheid van dhr. J. van Ginkel als MR-lid en als voorzitter. We bedanken hem hartelijk voor zijn inzet. Dhr. G. van den Brink neemt de plaats van dhr. van Ginkel in als voorzitter.

Met vriendelijke groet,

De MR

      Schoolgids

      School met de Bijbel