0318-456295

Medezeggenschapsraad

Algemene informatie, agenda en notulen van vergaderingen

Medezeggenschapsraad

Vanaf 1 augustus 2009 functioneert op onze school een Medezeggenschapsraad. De MR denkt met het bestuur mee over schoolzaken, adviseert over haar voorstellen en besluiten en draagt medeverantwoordelijkheid voor het welzijn van de leerlingen en de leerkrachten. Veel beslissingen die door het bestuur en door de schoolleiding worden genomen, zijn van belang voor het personeel en de leerlingen van onze school.

In de MR hebben zitting namens de ouders:

 • dhr. G.J. van den Brink (Margrietlaan) (voorzitter)
 • Dhr. G. Kampert

En namens de leerkrachten:

 • Mevr. M. Versteeg (secretaris)
 • Mevr. M. Fraanje (2e voorzitter).

De vergaderingen zijn openbaar voor de ouders en leerkrachten van de school. In sommige gevallen kan volgens het reglement van openbaarheid worden afgezien. De agenda wordt een week voor de vergadering  op de website geplaatst en is ook op te vragen bij de secretaris.

Agenda MR-vergadering 3-4-2024

Aanvang 19.30

1. Opening (G. v.d. Brink)

2. Notulen en actielijst

3. Ingekomen stukken

4. Mededelingen MT/MR: o.a:

*BBQ team, bestuur en MR +aanhang start schooljaar

*digitale migratie

5. Bestuursverslag en jaarrekening (concept) (R. van Ee

6. Koningsdag 2024: advies MR

7. Start formatie en personele bezetting (R. van Ee)

8. Rondvraag in bijzijn MT

9. Driejaarlijkse stemming MR

10. Rondvraag

11. Sluiting (M. van Hoef)

 Met vriendelijke groet,

De MR

   

  Jaarverslag 2022-2023

  Download hier het Jaarverslag MR 2022-2023

   

  Schoolgids

  Schoolgids

  School met de Bijbel